СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

С ъ с т а в    на Обществения съвет

 

 

Неджатин Ахмедов Мустафов—Председател

e-mail: ant_stevrek@abv.bg

тел: -0885764249

 

Мелят Исмаилова- член

e-mail: ob_antonovo@abv.bg

тел:0885830833

 

Айсел Ахмедова - протоколчик

e-mail: aysko.1978@abv.bg

тел.0884377697

 

Ивелина Петрова Стойкова-член

e-mail: rim_iv1980@abv.bg

тел.0885565207

 

Юмюгюл Адемова Османова- член

email: avaria87@mail.bg

тел: 0885477509

 

 

З а с е д а н и я   на Обществения съвет

 

 

1. Заседание 21 септември 2016 г.

Сайтът се администрира от клуб “Зная и творя в компютърния свят”

По Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове