СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

      Училището е създадено през есента на 1890 година от будни преселници, дошли в антоновския край от Западните   покрайнини след Освобождението.

       През 1923 година е построена първата сграда на училището, което по това време е средищна прогимназия. 

От поколения са запомнени имената на учителите: Стефан Главчев, Димитър Христов ,  Тодорка Георгиева, Елисавета Христова , Марийка Стефанова, Марин Иванов и други.

              На 11 ноември 1970 година, осемдесет години след началото, е открита новата сграда на училището, в която се помещава и днес. 

               През учебната 1982—1983 година е приет първият гимназиален випуск.

               Днес СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Антоново разполага със съвременна добре оборудвана база и 30 високо квалифицирани преподаватели, които обучават 250 ученици от три етноса—българи, турци и роми— в 16 паралелки от І до ХІІ клас.

      За успешното възпитание и обучение пълноценно се използват добре обзаведени кабинети, 3 модерни компютърни зали, физкултурен салон, спортни площадки,общежитие, библиотека.

    Изтъкнати  възпитаници на училището са проф. д-р Виолета Димитрова- коремен хирург, доц. д–р Анета Димитрова—микробиолог, контраадмирал Марин Стоев, генерал Стефан Ризов, професори.

 

                         

06071/2273

 

АБИТУРИЕНТИГОДИШНИКПРОФИЛ
НА
КУПУВАЧА

Сайтът се администрира от клуб “Зная и творя в компютърния свят”

По Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Free Web Hosting