СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

06071/2273

 

       sou_antonovo@abv.bg

Документация

ПРОФИЛ
НА
КУПУВАЧА

Сайтът се администрира от клуб “Зная и творя в компютърния свят”

По Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дата

Основание

Сума на плащането

Договор

1

30.06.2015

Получени хранителни продукти

360,86 лв.

РПК”ЕДИНСТВО”

 

2

30.6.2015

Евро дизел

2260,86 лв.

“ЙОАНА-89”

 

3

29.6.2015

Превоз на ученици

1532,32 лв.

“КЕНТА”

Free Web Hosting