СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

06071/2273

 

       sou_antonovo@abv.bg

 П Р О Е К Т И

ДА СЪХРАНИМ

ДУХА НА ЕТНОСИТЕ ЖИВ“

    Основна цел на проекта е социално включване на учениците от уязвимите етнически общности и групи, обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от  етническите малцинства, чрез осигуряване на качествено образование  в мултикултурна среда - чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от тези малцинства, чрез повишаване квалификацията на учителите за въвеждане и развитие на интеркултурно образование. В дейностите по него ще се включат около 150 деца от начален и среден курс,  40 учители и 25 родители като доброволци.

     По проекта в СОУ -Антоново ще функционират пет клуба:

· Фолклор на етносите”,

· Млад етнолог” (ще проучва историята на етносите в  общината чрез срещи с различни хора, пътувания и посещение на музеи и архиви; личните  родови истории на свои членове от трите етноса),

· Етномагия”(за песни и танци),

· Тайната на кухнята и занаятите на моя етнос” (предимно практически насочен),

· Работилница за сръчковци” – за учениците от  начален курс.   

      Членовете на клубовете ще подготвят представления за традиционни празници, етнофест по време на традиционния антоновски панаир, изложба Хлябът на моя народ”. Ще се издаде книжка с резултатите от проучванията на клуб Млад етнолог”.

     В НУ- Изворово ще бъде създаден един клуб ”Фолклор на етносите” в начален курс.

     С учителите ще се проведат три професионално-педагогически тренинга.

     Проектната идея предвижда активно присъствие на родителите в реализацията на дейностите.

 

 

Проектът е финансиран  от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в партньорство с

Начално училище Д-р П.Берон”, с.Изворово

 Сдружение Академика 245”, гр.Антоново.

Стойност на проекта - 14 995 лв.

Проект от секторна програма Коменски”

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Твоят час – фаза 1

Проектът е финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Вход в системата

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

1 “а” клас—Група Български език и литература

                     Група Математика

1 “б” клас—Група Български език и литература

                     Група Математика

2 “а” клас—Група Български език и литература

                     Група Математика

3 “а” клас—Група Български език и литература

                     Група Математика

4 “а” клас—Група Български език и литература

                     Група Математика

6  клас—      Група Математика

7  клас—      Група  Математика

 

 

     Извънкласни дейности по интереси:

Арт клуб (за изобразително и приложни изкуства),

клуб Млад журналист”,

клуб Зная и творя в компютърния свят”,

клуб Компютърът ми е приятел”,

клуб Приятели на биологията”

клуб Музика и танци”