В училището преподават 25  висококвалифицирани учители,

които обучават 240 ученици от І до ХІІ клас

в 13 паралелки и 5 групи 

целодневна организация на учебния ден.

  

 

 СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

Педагогически колектив

ПРОФИЛ
НА
КУПУВАЧА

Сайтът се администрира от клуб “Зная и творя в компютърния свят”

По Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове