СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

НОВИНИ...

Учител от  СУ – Антоново на обучение в ЦЕРН

От 2 до 8 октомври  2016 година участвах в обучение, проведено в Европейският център за изследвания в областта на физиката на елементарните частици (ЦЕРН), разположен на границата между Швейцария и Франция, близо до град Женева. Швейцария. Българската група беше от 39 учители, от цялата страна, одобрени след конкурс на МОН по Национална учителска програма за обучение на учители.

В рамките на програмата преподавателите от България посетихме тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, контролния център на Големия Адронен Колайдер (LHC), IdeaSquea, AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН, СМS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите експеримента за регистриране на елементарни частици в LHC. Проведохме лабораторни упражнения в S’Cool LAB (учебната лаборатория на ЦЕРН) и визити във фабриката за антиматерия.

ЦЕРН не може да се опише, трябва да се преживее, но работата ми като посланик на Магията ЦЕРН” сега започва!

 

Иванка Христова-Риджакова  - Главен учител по информатика и ИТ в СУ”Св.Св. Кирил и Методий” – град Антоново

.

ПРОФИЛ
НА
КУПУВАЧА

Сайтът се администрира от клуб “Зная и творя в компютърния свят”

По Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове