СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

П Р И Е М

 Прием в IX клас

 

   През учебната 2017/2018 година в училището ще се осъществи прием в IX клас

   1 паралелка - 26 ученика в ПРОФИЛ “ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ”

   с профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование;                         3. География и икономика

2. Информационни технологии                               4. Математика;

   Приемът е по документи, балът се образува от:

   Среден успех от Свидетелството за завършено образование и оценките по:

   1. Български език и литература;                            2. Математика;

   3. Биология и здравно образование                      4. География и икономика

    Изискванията към учениците при кандидатстване са: 

1. Да са завършили основно образование;

2. Да не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на кандидатстване - за дневна форма на обучение

    Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до директора на училището /по образец/.

2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

3. Здравно-профилактична карта, ако идва от друго училище.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 

За първи етап на класиране

03 - 05.VII.2017 г.

За втори етап на класиране 

11 .VII.2017 г.

За трети етап на класиране 

19.VІІ.2017 г. 

   ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

На първи етап на класиране 

до 08.VII.2017 г.

На втори етап на класиране  

до 15.VII.2017 г.

В трети етап на класиране -  22.VIІ.2017 г. 

   ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

На първи етап на класиране  

09.VII.2017 г.

На втори етап на класиране  

16.VII.2017 г.

В трети етап на класиране    

23.VIІ.2017 г.

 

КОМПЮТЪРНОТО ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ КАБИНЕТА,

ОБЗАВЕДЕНИ С МОДЕРНИ КОМПЮТЪРНИ

СИСТЕМИ И ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА. 

 

 

Ред за прием на ученици в І клас  за учебната 2017/2018 година

1. В първи клас се приемат  деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците , ако физическото и умственото им развитие позволява това.

2. Родителите или настойниците дават в определен срок заявление /по образец/ до директора на училището за постъпване на детето в първи клас.

3. Записването на децата в първи клас става в определен срок с подаване на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група ,  копие от акта за раждане на детето и здравно-профилактична карта.

4. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителят попълва декларация за това.

5. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на писмено заявление от родителите или настойниците и след решение на ЕКПО към РУО.

6. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при наличието на свободни места.

 

 

 

Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година:

1. Заявление до директора на училището /по образец/.

2. Копие от акт за раждане на детето /представяне на оригинал за сравнение/.

3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

4. Копие от лична карта на родител или настойник.

5. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.

 

 

 

 

 

 

График за дейностите по

прием и записване на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година:

1. Подаване на заявление за записване – до 30.05.2017 г.

2. Обявяване на списъци с класираните ученици – 03.06.2017 г.

3. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина – от 06.06.2017 г. до 07.06.2017 г.

4. Обявяване на свободни места след първо класиране – 08.06.2017 г.

5.       Попълване на свободни места – на 09.06.2017 г. и 10.06.2017 г.

6. Записване на приетите на второ класиране ученици с оригинала на удостоверението

          за завършена подготвителна група в детската градина – 13.06.2017 г.

7. Попълване на свободни места – 15.09.2017 г.

 

 

Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2017/2018 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места.

С предимство се приемат деца:

1. Завършили подготвителна група.

2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в СУ Св.Св.Кирил и     Методий”.

3. Деца на учители или служители в СУ Св.Св.Кирил и Методий”.

4. Деца близнаци или сираци.

5. Деца от други райони при наличие на свободни места.

6. Деца със СОП.

ПРОФИЛ
НА
КУПУВАЧА

ПРИЕМ В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016—2017 ГОДИНА

Сайтът се администрира от клуб “Зная и творя в компютърния свят”

По Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

      През учебната 2017/2018 година в училище ще се осъществи прием в I клас—1 паралелка от 22 ученика

 Прием в VIII  клас

 

   През учебната 2017/2018 година в училището ще се осъществи прием

    в VIII клас в ПРОФИЛ “ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ” с профилиращи предмети:

1. География и икономика          3. Информационни технологии

2. История и цивилизация          4. Биология и здравно образование

   Приемът е по документи, балът се образува от:

1. Броя точки от НВО по БЕЛ, умножени по две ;

2. Броя точки  от НВО по математика, умножени по две ;

3. Оценката по История и цивилизация

          и оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, 

          превърнати по скала в точки, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от

          обучението на учениците.

 

    Изискванията към учениците при кандидатстване са: 

   1.  Да са завършили основно образование;

   2. Да не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на кандидатстване - за дневна

       форма на обучение

    Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление до директора на училището /по образец/.

  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

  3. Служебна бележка за оценките от положените изпити от НВО.

  4. Здравно-профилактична карта, ако идва от друго училище.

 

 

      СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 

За първи етап на класиране

16 - 22.VI.2017 г.

За втори етап на класиране 

1—3 .VII.2017 г.

За трети етап на класиране 

11 –13 .VІІ.2017 г. 

   ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

На първи етап на класиране 

до 27.VI.2017 г.

На втори етап на класиране  

до 4.VII.2017 г.

В трети етап на класиране -  до 17.VIІ.2017 г. 

 

   ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

На първи етап на класиране  

28 –30.VI.2017 г.

На втори етап на класиране  

5 –7 . VII. 2017 г.

В трети етап на класиране    

18 –19.VIІ.2017 г.

 

 

клас

Минимален

брой

Максимален

брой

Към

31.01.2017

Незаети места

1 а

16

22

16

6

1 б

16

22

16

6

2

16

22

25

0

3

16

22

21

1

4

16

22

21

1

5

18

26

23

3

6

16

26

22

4

7 а

18

26

16

10

7 б

18

26

18

8

8

18

26

25

1

9

18

26

18

8

10

18

26

15

11

11

18

26

11

15

12

18

26

11

15